Smarta lantbrukare i Australien toppar med Calciprill®

Lantbrukare världen över är mästare på att lösa problem. Sandjordarna i västra Australien är vattenavstötande och mycket kompakta vilket skapar stora problem. Grödorna och betesmarkerna lider av vattenbrist och låg tillväxt. Vattenavstötningen beror på att sandpartiklarna genom en biologisk process täcks av ett vaxskikt. Packningen beror inte på maskinanvändningen utan är en rent fysisk packning vid nederbörd.

Man har på alla möjliga sätt försökt komma åt problemet med luftare (en traktordragen trumma med 16 cm långa spetsiga pinnar), gödsling m.m. Men det var inte förrän tre lantbrukare började använda Calciprill® som det hände något. Och det var inte lite!

- Luserntillväxten ökade med flera hundra procent och plötsligt växte det bra i delar av betesmarkerna där det aldrig växt något tidigare, berättar Jim Pace, lantbrukare söder om Perth i västligaste Australien.

Det magiska receptet var att man började tillföra 300 kg/ha  Calciprill® i samband med luftning av jorden. Calciprill® löser upp vaxskiktet och vattnet silar ner i jorden och kommer grödan till del samtidigt som både kalcium och karbonaten har en kraftig tillväxthöjande effekt!

Positiva försöksresultat

Praktiken talar sitt tydliga språk, men det har även gjorts fältförsök som bekräftar dessa resultat. Agronom Ken Sharpe har visat på liknande effekter i samtliga beteszoner i västra Australien. Det visar sig att tillförsel av Calciprill® gynnar både betestillväxten, främst klöver, och i förlängningen gett ett bättre foder för både köttdjur och mjökkor. Han pekar på flera faktorer som bidrar till de stora positiva effekterna av Calciprill®:

  • Många års fokus på fosfor och kalium har medfört att kalcium blivit en begränsande tillväxtfaktor för klöver.
  • Kalkning vart tionde år har inte varit tillräckligt för att kompensera för surgörande gödselmedel. Komplettering och årlig kalkning med  Calciprill® har varit positivt.
  • Allt större fokus läggs på kalciums betydelse för optimal produktion hos nötkreatur.

 

Mathew Berry, Jim Pace och Dave Berry med sin 3 meters luftare för kompakta sandjordar i västra Australien.

I kombination med Calciprill® har fantastiska tillväxteffekter på beten och grödor uppnåtts.

Källa: Farm West magazine's, oktober 2018