Jordförbättring

​Därför ska man kalka:

  • För att motverka försurning
  • Höja pH-värdet i marken
  • Man kan också strukturkalka lerjordar för att förbättra markstrukturen och minska fosforförlusterna


 Marken försuras på sikt vid odling på grund av:

  • Vårt fuktiga klimat, nedfall av svavel och kväveföreningar
  • Grödornas upptag och bortförsel av näringsämnen
  • Markandning
  • Användning av surgörande kvävegödselmedel

Grödornas upptag av näringsämnen och kvävegödslingen kan tillsammans stå för ungefär hälften av den försurande effekten.

 

​För information om den enkla hanteringen med Omya's produkter, klicka här.