Úprava vody

Remineralizace a úprava pH

Za účelem zvýšení kvality přírodní nebo ošetřené (např. odsolené) vody na nekorozivní úroveň nebo na úroveň přijatelnou pro lidskou spotřebu společnost Omya nabízí vybrané vysoce kvalitní vápencové výrobky, jako například granulované výrobky Juraperle nebo jemně mletý výrobek Omyaqua. Tyto výrobky upravují hodnotu pH prostřednictvím neutralizace, (re)mineralizují vodu prostřednictvím přidání (rozpuštění) nezbytného množství vápníku, hořčíku a vápenatých minerálů nebo snižují tvrdost vody (dekarbonizace) za využití výrobku Criscarb. Ve všech případech je cílem dosáhnout požadované vápenato-uhličitanové rovnováhy. 

Nedostatečná úroveň uhličitanu vápenatého v ošetřované vodě činí vodu korozivní a způsobuje zhoršení stavu vybavení a konstrukcí a často nesplňuje požadavky na kvalitu pitné vody, jako jsou například ty doporučované WHO (Světová zdravotnická organizace). Přesycený roztok pravděpodobně způsobí srážení uhličitanu vápenatého, což povede ke tvorbě vodního kamene, snížení účinnosti a případně až k selhání systému.

Destilovaná nebo prosycená voda v důsledku odsolování mořské nebo brakické vody je velmi korozivní a je třeba ji mineralizovat za účelem ochrany potrubních/akumulačních systémů níže po proudu vody před korozí a za účelem splnění požadovaných standardů pro lidskou spotřebu (pitná voda).

Výrobky, Juraperle a Omyaqua poskytují požadované množství vápníku pro remineralizaci odsolené vody a pro zvýšení tvrdosti přírodní měkké vody. Díky více než 40 rokům zkušeností s ošetřováním vody jsou vysoce kvalitní granulované a jemně mleté výrobky společnosti Omya na bázi uhličitanu vápenatého speciálně přizpůsobeny pro použití v (re)mineralizačních procesech, jako jsou například kalcitové stykače (filtrační vrstva) nebo nový pokročilý proces remineralizace vyvinutý společností Omya (Omya's Advanced Remineralization Process, OARP).

Naše výrobky Juraperle a Omyaqua splňují mezinárodní standardy pro pitnou vodu, jako je například evropský standard EN 1018, přičemž některé výrobní závody mají rovněž certifikaci pro ošetřování pitné vody NSF-60.

Úprava pitné a čerstvé vody z povrchových a podzemních vod

Rychlý růst populace společně s nedostatkem vody v některých oblastech světa donutil průmyslové provozy a města hledat ekonomická a ekologicky přívětivá řešení úpravy vody. Tato řešení jsou používána pro výrobu pitné vody požadované kvality nebo k zajištění adekvátní kvality vody pro průmyslové procesy a toho, aby odpadní voda neškodila životnímu prostředí. Za účelem uspokojení zvyšujících se ekonomických, regulačních a ekologických požadavků bylo vyvinuto ekologicky přívětivé a udržitelné anorganické vločkovací činidlo Omyafloc pro účinné a hospodárné použití v procesech odlučování kapalných/pevných látek při úpravě povrchových a podzemních vod. Tyto výrobky nahradí tradiční chemické látky, jako například (poly)aluminiové nebo železité soli a/nebo polymerní vločkovací činidla, jako například polyakrylamid.

Vločkování při úpravě průmyslových odpadních vod a kalů

Úprava přírodních vod, průmyslových a obecních odpadních vod je úzce spojena se zachováním a ochranou životního prostředí a je tudíž současnou problematikou. V minulých desetiletích došlo ke znatelnému nárůstu množství těžkých kovů, minerálních olejů, nedokonale oxidujících organických sloučenin, syntetických povrchově aktivních látek, pesticidů, zdravotnického odpadu, hormonů a dalších mikroznečišťujících látek v otevřených vodách a nádržích podzemních vod v důsledku nedostatečně ošetřených odpadních vod z průmyslových a městských systémů. 

Omyafloc je nové inovativní koagulační/vločkovací činidlo, které se používání v procesech odlučování kapalných a pevných látek a které poskytuje řadu ekonomických a ekologických výhod. 

Při odstraňování nežádoucích suspendovaných a koloidně rozpuštěných látek při purifikaci odpadní vody a procesech čištění kalů může výrobek Omyafloc nahradit tradiční chemické látky, jako jsou například (poly)aluminiové nebo železité soli a/nebo polymerní vločkovací činidla, jako například polyakrylamid. Tento výrobek nabízí následující výhody:

 • Lepší soulad se životním prostředím
 • Lepší provozní a nákladová účinnost
 • Lepší odstraňování zákalů
 • Optimalizovaný objem kalu
 • Možnost tvorby hodnoty z odpadu/kalu
 • Lepší odstranění TOC a barvy
 • Snadné použití bez rizik

Čištění průmyslových a městských odpadních vod

Optical 20 – uhličitan vápenatý s jedinečnými vlastnostmi – dokáže pomoci s opětovným vytvořením stability v procesech biologického čištění díky posílení kyselosti a vločkové struktury. Jakožto přírodní výrobek na bázi uhličitanu vápenatého je výrobek Optical 20 mnohem více než jen minerál stabilizující hladinu pH – má pozitivní vliv na celý proces čištění odpadních vod, včetně:

 • Lepší kyselé/nárazníkové kapacity kalu
 • Stabilizace vloček
 • Zatížení kalu
 • Lepší schopnosti sedimentace
 • Lepší odvodňovací schopnosti
 • Ochrana před korozí betonu

Prevence acidifikace a eutrofizace přírodních vod

Znečištěný vzduch obsahující kysličník siřičitý a oxid dusnatý dává vzniknout kyselým dešťům, které mají negativní vliv na hodnotu pH otevřených vod a které způsobují jejich kyselost. Tato kyselost může následně vést k úhynu ryb a ostatních organismů, jako například vodních rostlin.

Eutrofizace je způsobována zemědělskými a průmyslovými odtoky, znečištěním ze septiků a kanalizace a ostatními činnostmi člověka, které zvyšují přítok anorganických živin a organických látek do ekosystémů. Toto znečištění vede ke ztmavnutí vody a způsobuje kvetení vody, zápach a vymizení ryb z postižených vodních oblastí. Pokud eutrofické podmínky zasáhnou do úpravy pitné vody, mohou způsobit i zdravotní problémy.

Výše popsané ekologické problémy je možné se společností Omya vyřešit prostřednictvím použitím našeho vybraného uhličitanu vápenatého, který se rozprašuje na vodní hladinu za účelem omezení eutrofizace a úpravy hodnoty pH (vyrovnání pH). Dedikované výrobky společnosti Omya na bázi uhličitanu vápenatého snižují přebytek živin (fosfáty, dusičnany) ve vodě přidáním iontů vápníku a vyvážením vápenato-uhličitanové rovnováhy, což vede ke zlepšení kvality a průzračnosti vody.

Distribuční chemické látky pro úpravu vody

Inovativní minerální výrobky společnosti Omya pro úpravu vody jsou doplněny pokročilými, jedinečnými chemickými látkami pro úpravu vody vyráběnými vybranými společnostmi. Společnost Omya tak může našim zákazníkům nabídnout kompletní, atraktivní řadu speciálních chemických látek a řešení pro úpravu vody.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.