Tretiranje vazduha

Desumporizacija dimnih gasova

Prilikom sagoveranja uglja u termoelektranama, u atmosferu se oslobađa ugljen dioksid (SO2). Količina sumpora ovde varira u zavisnosti od porekla i kvaliteta uglja. Posebnu pažnju smo posvetili proizvodima Desulfocarb, Desulfonit i Epsical koji se dodaju u reaktivnu komoru sa ciljem da se sumpor ukloni pre nego što stigne u atmosferu. Ovi proizvodi za desumporizaciju dimnih gasova stvaraju hemijsku reakciju sa sumpornim gasom pri čemu se kao sporedni produkt dobija kalcijum sulfat (gips). U svojoj ponudi Omya takođe ima i rastvore (emulzije) za uklanjanje i ponovnu upotrebu gipsa koja dovodi do znatnih povoljnosti u pogledu troškova procesa desumporizacije. 

Do ove reakcije dolazi u peći u toku suve faze desumporizacije u kojoj kalcijum karbonat sagoreva i reaguje sa sumpor dioksidom pri čemu se stvara kalcijum sulfat (gips). U toku mokre desumporizacije, hemijska reakcija nastaje u ispiraču gasova
(skruberu) gde se gips izdvaja kao sporedni produkt. Gips se odatle može koristiti kao aditiv za cement, izvor sumpora u đubrivima ili u proizvodnji gipsanih ploča. 

U zavisnosti od procesa i osobina proizvoda Desulfocarb, Desulfonit ili Episcal, može se ukloniti i preko 95% sumpora. To je rezultat upotrebe kalcijum karbonata visokog stepena čistoće i odgovarajućeg granulometrijskog sastava.

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.