Tretiranje vode

Demineralizacija i regulisanje pH vrednosti

U našoj liniji proizvoda, Juraperle granulati ili mikronizirani Omyaqua su posebno odabrani, visoko kvalitetni proizvodi na bazi krečnjaka, koji dorpinose da se kvalitet prirodne ili tretirane (npr. desalinizovane) vode podigne na nivo nekorozivne ili vode koja je prihvatljiva u ishrani ljudi. Ovi proizvodi dovode do neutralizacije pH vrednosti vode, demineralizuju vodu dodavanjem potrebne količine kalcijuma, magnezijuma i karbonatnih minerala ili smanjuju tvrdoću vode (dekarbonizacija) koristeći Criscarb. U svim navedenim slučajevima, cilj je da se dostigne hemijski ekvilibrijum rastvorljivosti kalcijum karbonata.

Kao posledica nedovoljne količine kalcijum karbonata u tretiranoj vodi, ovakva voda postaje korozivna i često može da nanese štetu opremi i cevima, pri čemu i dalje ne ispunjava uslove o kvalitetu pijaće vode koje je preporučila Svetska zdravstvena organozacija (WHO). Superzasićeni rastvor će verovatno stvoriti talog kalcijum karbonata i time smanjiti efikasnost i dovesti do potpunog kraha sistema. 

Čista destilovana voda dobijena procesom desalinizacije slane morske vode ima korozivne osobine i mora da bude demineralizovana kako bi se od korozije zaštitili sistemi cevovoda i skladištenja i ispunili obavezni standardi za pijaću vodu. 

Juraperle i Omyaqua obezbeđuju potrebne količine kalcijuma za demineralizaciju desalinizovane vode i za povećanje tvrdoće prirodnih mekih voda. Sa preko 40 godina iskustva u tretiranju voda, visoko kvalitetni granulati i mikronizirani kalcijum karbonati naše kompanije su specijalno prilagođeni za upotrebu u procesima demineralizacije kao što su filtriranje peščanim filterom ili nov unapređen proces demineralizacije vode koji je razvila naša kompanija (OARP).

Juraperle i Omyaqua su proizvedeni u skladu sa međunarodnim standardima za pijaću vodu (EN 1018), a takođe je izvršena sertifikacija za tretiranje pijaće vode (NSF-60) na odabranim proizvodnim postrojenjima.

Tretiranje pijaće i sveže vode iz površinskih i podzemnih voda

Nagli porast stanovništva i nestašica vode u nekim delovima sveta obavezali su industrije i opštine da tragaju za ekonomičnim i ekološkim rešenjima za tretiranje vode. Njihova upotreba se ograničava na proizvodnju pijaće vode zahtevanog kvaliteta ili na snabdevanje vodom odgovarajućeg kvaliteta za industrijske procese vodeći računa o tome da tretirane otpadne vode ne nanose štetu životnoj sredini. Da bi se ispunili sve veći ekonomski, regulatorni i ekološki zahtevi, Omya je razvila Omyafloc - ekološki i održivi neorganski flokulant - koji je ekonomičan i efikasan za upotrebu u tečnim ili čvrstim procesima separacije koji se primenjuju u tretiranju površinskih i podzemnih voda. Na ovaj način će se zameniti hemikalije koje su do sada bile u upotrebi poput (poli)aluminijuma ili ferisulfata i/ili polimernih flokulanata kao što je poliakrilamid.

Flokulacija industrijskih otpadnih voda i tretiranje mulja

Budući da je usko povezan sa očuvanjem životne sredine, proces tretiranja prirodne vode kao i industrijskih i lokalnih otpadnih voda predstavlja veliki problem današnjice. Proteklih godina u površinskim i podzemnim vodama zabeležen je značajan porast količine teških metala, mineralnih ulja, slabo oksidirajućih organskih jedinjenja, sintetičkih surfaktanata, pesticida, medicinskog otpada, hormona i drugih oblika mikro zagađivača koji nastaju od nedovoljno tretiranih industrijskih i lokalnih otpadnih voda.

Omyafloc je inovativni neorganski koagulant/flokulant koji se koristi u tečno-čvrstim separacionim procesima i pri tome ostvaruje niz prednosti u pogledu troškova i uticaja na životnu sredinu.
Prilikom uklanjanja suspendovanih i koloidnih materija u toku procesa prečišćavanja otpadnih voda i tretiranja mulja, Omyafloc može da zameni hemikalije koje su se do sada koristile u iste svrhe, kao što su polialuminijum ili ferisulfati i polimerni flokulanti kao što je poliakrilamid. U tom cilju, Omyafloc nudi sledeće prednosti:

 • Poboljšana usaglašenost sa propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine
 • Poboljšana efikasnost u pogledu troškova i proizvodnje
 • Poboljšano uklanjanje svih suspendovanih materija u čvrstom stanju (turbidnost)
 • Optimizovana zapremina mulja
 • Stvaranje vrednosti iz otpada/mulja
 • Poboljšano uklanjanje svih organskih karbonata i boja
 • Lak za upotrebu i nije štetan

Tretiranje industrijskih i lokalnih kanalizacionih voda

Optical 20 - kalcijum karbonat jedinstvenih karakteristika - pomaže da se ponovo uspostavi stabilnost u procesu biološkog tretiranja pojačavanjem acidnog kapaciteta i učvršćivanjem strukture flokulanta. Pored toga što služi za regulisanje pH vrednosti vode, Optical 20, proizvod na bazi prirodnog kalcijum karbonata, pozitivno utiče na kompletan proces tretiranja otpadnih voda što se vidi u sledećim prednostima:

 • Poboljšan acidni kapacitet mulja
 • Stabilizacija flokulanata
 • Poboljšano stanje taloga
 • Poboljšane osobine odvodnjavanja
 • Zaštitta od korozije betona

Sprečavanje acidifikacije (zakiseljavanja) i eutrofikacije prirodnih voda
Zagađen vazduh koji sadrži sumpor dioksid i azotni oksid dovodi do pojave kisele kiše koja negativno utiče na pH vrednost otvorenih voda čineći je kiselom, a to dalje nanosi štetne posledice vodenom svetu (ribama i biljkama).
Eutrofikacija se definiše kao oblik zagađenja poljoprivrednim i industrijskim otpadom, septičkim jamama i kanalizacionim sistemima i ostalim oblicima zagađenja koji proitsiču iz ljudskih aktivnosti i na taj način povećavaju priliv organskih i neorganskih materija u ekosisteme. Razlaganjem tih jedinjenja voda postaje mutna, širi se neprijatan miris, a bujanje algi ima negativne posledice po ostali živi svet u vodi. Mogu se javiti i zdravstveni problemi ukoliko eutrofični uslovi utiču na tretiranje vode za piće.

Ovi navedeni problemi se mogu rešiti upotrebom odabranih kalcijum karbonata naše kompanije čijim se nanošenjem na površinu vode ograničava eutrofikacija i reguliše pH vrednost. Naši posebni proizvodi na bazi kalcijum karbonata smanjuju višak hranljivih materija (fosfata, azota) u vodi obezbeđivanjem jona kalcijuma i stvaranjem hemijskog ekvilibrijuma rastvorljivosti kalcijum karbonata, pri čemu se utiče na kvalitet i bistroću vode.

Distributivne hemikalije za tretiranje vode

Posebno proizvedene hemikalije za tretiranje vode, unapređenih i jedinstvenih osobina čine kompletnim naš asortiman inovativnih proizvoda za tretiranje vode na bazi minerala. Na ovaj način smo u prilici da našim kupcima ponudimo kompletnu i primamljivu liniju proizvoda - hemikalije i rastvori - za tretiranje vode.

 

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.