Su Arıtma

Remineralizasyon & pH düzenlemesi

Doğal veya işlem görmüş (mesela tuzdan arındırılmış) suyun kalitesini korozif olmayan bir seviyeye veya insan tüketimine uygun bir seviyeye çıkarmak amacıyla Omya, granül formda Juraperle veya mikronize Omyaqua gibi yüksek kalitede kireçtaşı ürünleri sunmaktadır.  Bu ürünler suya gerekli miktarda kalsiyum, magnezyum ve karbonat mineralleri sağlayarak suyu remineralize ederler, suyu nötrleyerek pH değerini düzenlerler veya Criscarb marifetiyle suyun sertliğini azaltırlar (dekarbonizasyon).  Her durumda hedef gerekli kalsiyum-karbon dengesine ulaşmaktır. 

İşlem görmüş suda yetersiz kalsiyum karbonat düzeyi suyu korozif hale getirir ve ekipmanların/sistemin bozulmasına yol açar; aynı zamanda bu su kalitesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından önerilen içme suyu kalite kriterlerini de karşılamayacaktır. Aşırı doygun suda ise kalsiyum karbonatın çökelerek, tortu oluşumuna ve verimin düşmesine ve nihayetinde sistemin bozulmasına sebep olacağı kuvvetle muhtemeldir.

Deniz veya kuyu suyun tuzunu giderme işlemiyle elde edilmiş damıtık su fazlasıyla koroziftir ve bu su, boru hattı/depolama sistemlerinin korozyondan korunması için ve içme suyu standartlarına erişebilmesi için remineralizasyon işlemine tabi tutulmalıdır.

Juraperle ve Omyaqua tuzu giderilmiş suyun remineralizasyonu için ve doğal yumuşak suyun sertliğini arttırmak için gerekli miktarda kalsiyumu sağlar. Su şartlandırmada 40 yıldan fazla deneyime sahip Omya'nın yüksek kaliteli granül ve mikronize kalsiyum karbonatları; kalsit kontaktörleri (filtre yatağı) ya da Omya'nın yeni İleri Remineralizasyon Prosesi (OARP) gibi remineralizasyon uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. 

Juraperle ve Omyaqua ürünlerimiz Avrupa Standardı EN 1018 gibi uluslararası içme suyu standartları ile uyumludur ve belirli bazı üretim tesislerimizde NSF-60 içme suyu şartlandırma sertifikası da mevcuttur.

Yerüstü ve yeraltı suyundan içme ve tatlı su eldesi

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı, temiz su kaynaklarının giderek azalması gerçeğiyle birleşince, endüstriyel faaliyetlerin sürdürülebilirliği bakımından, atık suyun doğal kaynaklara zarar vermeden geri dönüştürülmesinin, buna paralel olarak yeraltı & yerüstü sularının daha ekonomik ve çevreye duyarlı yöntemlerle içme suyu olarak kullanımının sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Artan ekonomik, yasal ve çevresel koşulları yerine getirebilmek amacıyla yeraltı & yerüstü sularının şartlandırılması proseslerinde optimum katı-sıvı ayrımı sağlayan temiz, çevre dostu bir çözüm sunan, sürdürülebilir inorganik flokülanlar –Omyafloc geliştirilmiştir.  Er ya da geç, Omyafloc flokülanları (poli)alüminyum veya demir tuzları ve/veya poliakrilamid gibi geleneksel polimerik flokülanların yerine geçecektir.

Endüstriyel atık su ve çamur arıtmada flokülasyon

Doğal su, endüstriyel ve belediyeye ait atık suların arıtımı konusu çevrenin korunmasına ilişkin güncel bir sorundur.  Geçtiğimiz yıllarda, açık ve yeraltı su rezervlerinde, endüstriyel ve belediyeye ait atık suların yeterli derecede artılmamasından kaynaklanan ağır metal, madeni yağ, sentetik yüzey aktif madde, tıbbi atık, zirai ilaçlar, hormonlar ve diğer mikro kirleticilerin seviyesinde kayda değer bir artış meydana gelmiştir. 

Omyafloc sıvı-katı ayırma prosesinde kullanılan, ekonomik ve çevresel avantajlar sunan inovatif bir inorganik koagülan/topaklaştırıcıdır. 

Atık su arıtma ve çamur arıtma işlemleri sırasında istenmeyen koloidal maddeleri uzaklaştırırken, Omyafloc (poli)alüminyum veya demir tuzları ve/veya poliakrilamid gibi polimerik flokülanlar gibi klasik kimyasalların yerini alabilir. Bu, aşağıdaki avantajları beraberinde getirecektir:

◾  Çevresel uygunluğun artması
◾  Operasyonel maliyetin düşmesi, verimliliğin iyileştirilmesi
◾  TSS (bulanıklık yaratan katı maddeler) uzaklaştırmada iyileşme
◾  Optimize edilmiş çamur hacmi
◾  Atık/çamurdan değer yaratma
◾  TOC (toplam organik karbon) ve renk uzaklaştırmada iyileşme
◾  Kullanım kolaylığı ve tehlikesiz olması

Endüstriyel ve kentsel atık su arıtma

Optical 20 –benzersiz özelliklere sahip kalsiyum karbonat ürünümüz- asit kapasitesini takviye ederek ve flok (topak) yapısını güçlendirerek biyolojik arıtma işlemlerinde stabilitenin yeniden sağlanmasına yardımcı olur.  Doğal kalsiyum karbonat bazlı bir ürün olarak Optical 20 sadece pH-düzenleyici bir mineral olmanın çok ötesinde, atık su arıtma prosesinin tamamında olumlu bir etkiye sahiptir:

◾  İyileştirilmiş çamur asit/tamponlama kapasitesi
◾  Flokların stabilizasyonu
◾  Çamur ağırlaştırma
◾  İyileştirilmiş çöktürme verimliliği
◾  İyileştirilmiş susuzlaştırma özellikleri
◾  Beton korozyonuna karşı koruma

Doğal suların asitleşmesinin ve ötrofikasyonunun (azot ve fosfat içeriğinin artması) önüne geçmek

Asit yağmuru, enerji santrallerinde kömürün yanması gibi endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan kükürt oksit ve azot oksit gibi gazların neden olduğu hava kirliliğinin bir sonucudur. Asit yağmuru açık sulardaki pH'ı olumsuz yönde etkileyerek bu suların asidik karakter almasına ve pH değerlerinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Bu da, balıklar ve su bitkileri gibi diğer organizmaların ölmelerine neden olmaktadır.

Ötrofikasyon, tarımsal ve endüstriyel atık suların, kanalizasyonlar ve inorganik & organik atık maddelerin ekosisteme akması neticesinde oluşur. Ötrofikasyon  nehirlerin ve göllerin kalitesini düşürür, aşırı yosunlanmaya ve alg oluşumuna yol açarak, kokuya ve balıkların yok olmalarına zemin oluşturur. İçme suyu arıtmasına ötrofik şartlar bulaştığında sağlıkla ilgili problemler de yaşanabilir.

Yukarıda açıklanan çevre problemleri; azot ve fosfat artışını sınırlandırmak için su üzerine yayılan ve pH düzeyini ayarlayan (pH tamponlama) kalsiyum karbonat ürünlerimiz kullanılarak Omya tarafından çözüme kavuşturulabilir.  Omya'nın özel kalsiyum karbonat ürünleri suya kalsiyum iyonu vererek ve kalsiyum-karbon dengesini kurarak sudaki fazla besin tuzlarını (fosfat, nitrat) azaltır, dolayısıyla suyun kalitesini ve berraklığını iyileştirir.

Su arıtma kimyasalları distribütörlük ürünleri

Omya'nın yeni mineral bazlı inovatif su arıtma ürün poftföyü, seçkin su şartlandırma distribütörlük ürün gruplarının eklenmesiyle zenginleştirilmiştir. Böylece Omya müşterilerine eksiksiz ve cazip su şartlandırma çözümleri sunabilmektedir.

Ürün Bilgileri

 

Daha fazla bilgi için lütfen irtibat formumuzu kullanın