Udržitelnost

Udržitelnost je klíčem k budoucímu úspěchu na naší cestě za dosažením našich cílů

„Využívání našich znalostí a lidí k vývoji produktů a služeb s přidanou hodnotou ze zodpovědně zajištěných zdrojů k uspokojení zásadních potřeb stávajících i budoucích generací“ (Základní účel společnosti Omya)

Je naším potěšením poskytnout vám náhled do strategie společnosti Omya týkající se udržitelnosti. V časech, kdy celý svět vyvíjí společné úsilí ve snaze zjistit, jak společně vybudovat udržitelnou budoucnost, jsme posílili naše vlastní úsilí o vybudování udržitelné společnosti.

V roce 2008 jsme zahájili partnerství s nevládní organizací The Natural Step, která se specializuje na udržitelný rozvoj. Toto partnerství nás dovedlo k formulaci inspirující vize pěti firemních pilířů udržitelnosti. Na základě nové firemní strategie pro udržitelnost bylo postaveno mnoho nových iniciativ, jak dokládá mnoho případových studií.

Jsme plně zavázáni vybudovat strukturu řízení, která začleňuje principy udržitelnosti na všech úrovních naší společnosti. Věříme, že poskytujeme úrodnou půdu pro inovativní myšlenky a vývoj, který povede k větší spokojenosti zákazníků a zúčastněných osob. Komise Brundtlandové v rámci Organizace spojených národů v roce 1987 definovala udržitelný rozvoj jako „rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by oslabil schopnost budoucích generací uspokojit ty jejich“.

Vybudovat udržitelný podnik se nepodaří přes noc – je to spíše dlouhá cesta, dlouhodobý závazek, který přebírá podobu ucelených strategií a konzistentních postupů, jako jsou například integrované systémy řízení. Poháněni naší vizí a naší silnou firemní kulturou opírající se o hodnoty přijímáme naši roli partnera pro udržitelnou budoucnost.

Profesionálně řízené společnosti se posunuly od přístupu založeného na reaktivním souladu s předpisy k procesu poháněného proaktivní vizí, která je v souladu s dlouhodobými cíli společnosti.

Kvalita, bezpečnost a firemní odpovědnost. To jsou principy, na nichž společnost Omya staví svou obchodní činnost. Udržitelnost pro nás zahrnuje následující:

Hospodářský růst

  • Potřeby, práva a hodnoty našich zákazníků
  •  Neustálé zlepšování našich výrobků a služeb

Ekologickou rovnováhu

  • Soulad s platnými zákony, pravidly a předpisy a soustavné snahy o snížení našeho dopadu
  • Ekologickou odpovědnost

Společenský pokrok

  • Závody společnosti Omya musí pracovat bezpečně a s ohledem na komunitu, v níž působí.
  • Musíme být dobrými spoluobčany a respektovat ostatní lidské bytosti a životní prostředí.
  • Musíme se řídit etickými zásadami.


Dostupná brožura

Omya - Our journey towards sustainability