Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to klucz do sukcesu w naszym dążeniu do realizacji postawionych celów

„Korzystanie z naszej wiedzy i zasobów ludzkich do wytwarzania z odpowiedzialnie pozyskiwanych surowców - produktów i usług niosących ze sobą wartość dodaną w celu zaspokojenia istotnych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń” (Podstawowy Cel Grupy Omya)

Z przyjemnością prezentujemy informacje o realizowanej przez Omya strategii zrównoważonego rozwoju. W czasach, gdy świat oczekuje od wszystkich wypracowania działań umożliwiających wspólne budowanie zrównoważonej przyszłości, również Omya stara się rozwijać swoją działalność w sposób bardziej zrównoważony.

W 2008 roku rozpoczęliśmy partnerstwo z The Natural Step, organizacją pozarządową specjalizującą się w zrównoważonym rozwoju. Dzięki temu udało nam się stworzyć inspirującą wizję pięciu filarów zrównoważonego rozwoju. Wokoło nowej strategii korporacyjnej powstało wiele nowych inicjatyw, które zilustrowane zostały licznymi studiami przypadku.

Naszym celem jest wdrożenie struktury zarządzania, która będzie uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach firmy. Wierzymy, że zapewniamy w ten sposób solidne podstawy dla rozwoju innowacyjnych idei i rozwiązań, co przełoży się na wzrost zadowolenia naszych klientów i wszystkich zainteresowanych stron. W 1987 roku Komisja Brundtland ONZ zdefiniowała zrównoważony rozwój jako „rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich własnych potrzeb”.

Zrównoważona działalność nie powstaje z dnia na dzień – to raczej niekończąca się podróż, stałe zaangażowanie, które skutkuje spójnymi strategiami i konsekwentnym postępowaniem, np. wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania. Realizując naszą wizję i tworząc kulturę korporacyjną silnie zorientowaną na wartości, stajemy się dla innych partnerem i uczestniczymy w kreowaniu zrównoważonej przyszłości.

Profesjonalnie zarządzane firmy odeszły od polityki reaktywnej na rzecz postawy proaktywnej, zgodnej z długoterminowymi celami spółki.

Zasady, w oparciu o które Omya prowadzi swoją działalność, to: jakość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność korporacyjna. Naszym zdaniem, zrównoważony rozwój obejmuje następujące komponenty:

Wzrost gospodarczy

  • Potrzeby, prawa i wartości naszych klientów
  • Stałe doskonalenie naszych produktów i usług

Równowaga ekologiczna

  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji oraz podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko
  • Odpowiedzialność ekologiczna

Postęp społeczny

  • Zakłady Omya muszą funkcjonować w sposób bezpieczny i z uwzględnieniem społeczności lokalnych.
  • Musimy być dobrymi obywatelami naszych społeczności, a także szanować innych ludzi i środowisko.
  • Musimy postępować w sposób etyczny.

Dostępna jest broszura omawiająca powyższe zagadnienia.

Omya - Our journey towards sustainability