Minerali & površine

Sve interakcije čvrstih tela sa okruženjem odvijaju se na takozvanim graničnim površinama (interfejsu). Svi važni aspekti našeg života uslovljeni su upravo ovim interakcijama, počevši od najmanje ćelijske membrane pa sve do granice u biosferi koji razdvaja život na našoj planeti od ostatka univerzuma.

Svakako je jasno da istraživačku grupu koja se bavi mineralima i površinama prvenstveno interesuje kako se kalcijum karbonat i ostali minerali ponašaju pri različitim primenama. Do sada su glavna sfera interesovanja naše kompanije bile industrije papira, premaza, boja i plastike koje koriste velike količine kalcijum karbonata u svojstvu filera ili pigmenata. Danas postoji mnogo novih polja primene koja zahtevaju proizvode posebnih karakteristika i time uslovljavaju stalan razvoj naše delatnosti. Jedno od najvažnijih takvih ostvarenja je upravo razvoj visoko poroznog funkcionalnog kalcijum karbonata koji je doveo do niza novih područja primene i upotrebe.
Oprema kojom raspolažemo nam omogućuje da pratimo kompletan proces rada, od prikupljanja sirovina do dobijanja najfinijih mlevenih čestica. Ovom opremom možemo i da ispitamo sveobuhvatnu karakterizaciju tih proizvoda. Sa druge strane, imamo i reaktore svih veličina za proces taloženja ili kristalizacije. Ispitivanja našeg taložnog kalcijum karbonata (PCC) se uglavnom vrše u Gumernu u Austriji.

Razvoj naših proizvoda je utemeljen na osnovu informacija koje dobijamo od timova koji ispituju posebne namene i od svih sekotra naše kompanije, a naročito na osnovu povratne reakcije naših kupaca širom sveta.