Uzdatnianie wody

Remineralizacja i regulacja pH

W celu podniesienia jakości wody naturalnej lub uzdatnionej (np. odsolonej) do poziomu niekorozyjności lub poziomu nadającego się do spożycia przez człowieka, Omya oferuje wybrane produkty z wapienia o wysokiej jakości, takie jak granulowany Juraperle lub mikrocząsteczkowy Omyaqua. Produkty te regulują wartość pH poprzez zobojętnianie, (re)mineralizują wodę dzięki dodawaniu (rozpuszczaniu) wymaganej ilości minerałów wapniowych, magnezowych i węglanowych, lub zmniejszają twardość wody (dekarbonizacja) za pomocą Criscarb. We wszystkich przypadkach celem jest osiągnięcie wymaganej równowagi wapniowo-węglowej.

Niewystarczający poziom węglanu wapnia w uzdatnianej wodzie sprawia, że staje się ona żrąca i będzie powodować uszkodzenia urządzeń i konstrukcji. Często nie będzie też spełniać wymogów odnośnie jakości wody pitnej, takich jak zalecenia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Roztwór przesycony będzie zapewne powodować wytrącanie węglanu wapnia, tworząc kamień kotłowy, zmniejszając wydajność i ostatecznie prowadząc do awarii urządzeń.

Woda destylowana lub separowana membranowo, pochodząca z odsalania wody morskiej lub słonawej jest bardzo korozyjna i musi być remineralizowana w celu ochrony dalszych rurociągów i systemów magazynujących przed korozją, a także w celu spełnienia wymogów norm dotyczących spożycia przez człowieka (woda pitna).

Juraperle i Omyaqua zapewniają wymaganą ilość wapnia do remineralizacji wody odsolonej i do zwiększenia twardości wody naturalnie miękkiej. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu firmy Omya w uzdatnianiu wód oferowane przez nią wysokiej jakości granulowane i mikrocząsteczkowe węglany wapnia są specjalnie opracowane do stosowania w procesach (re)mineralizacji takich jak kontaktory kalcytowe (warstwy filtrujące) lub w nowym zaawansowanym procesie remineralizacji firmy Omya (OARP).

Nasze produkty Juraperle i Omyaqua są zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi wody pitnej, takimi jak norma europejska EN 1018, a wybrane zakłady produkcyjne posiadają również certyfikat NSF-60 dla uzdatniania wody pitnej.

Uzdatnianie wody pitnej i słodkiej pochodzącej z wód powierzchniowych i gruntowych

Szybki wzrost zaludnienia w połączeniu z niedoborami wody w niektórych regionach świata pociągnął za sobą konieczność poszukiwania przez przemysł i miasta przyjaznych dla środowiska i ekonomicznych rozwiązań w dziedzinie uzdatniania wody. Rozwiązania te są stosowane do uzyskiwania wymaganej jakości wody pitnej lub odpowiedniej jakości wody dla procesów przemysłowych, a także do zapewnienia, że oczyszczone ścieki nie zaszkodzą środowisku. W celu sprostania coraz surowszym wymaganiom ekonomicznym, prawnym i ekologicznym opracowano Omyafloc – flokulant przyjazny dla środowiska i zrównoważonego rozwoju – na potrzeby wydajnego i ekonomicznego stosowania w procesach rozdzielania cieczy i ciał stałych wykorzystywanych w uzdatnianiu wód powierzchniowych i gruntowych. Ostatecznie zastąpi on tradycyjne substancje chemiczne, takie jak sole glinu lub żelaza, i/lub flokulanty polimerowe, takie jak poliakryloamid.

Flokulacja w oczyszczaniu ścieków i osadów przemysłowych

Oczyszczanie wód naturalnych oraz ścieków przemysłowych i komunalnych jest ściśle powiązane z ochroną środowiska, stanowi więc bardzo aktualny problem. W minionych dziesięcioleciach nastąpił zauważalny wzrost ilości metali ciężkich, olejów mineralnych, trudno utleniających się związków organicznych, syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, pestycydów, odpadów medycznych, hormonów i innych mikrozanieczyszczeń w otwartych i zamkniętych zbiornikach wodnych, wynikający z niedostatecznego oczyszczania ścieków z obiektów przemysłowych i komunalnych.

Omyafloc jest nowatorskim nieorganicznym koagulantem/flokulantem, stosowanym w procesach rozdzielania cieczy i ciał stałych, zapewniającym szereg korzyści ekonomicznych i ekologicznych.

Podczas oczyszczania ścieków i obróbki osadów, przy usuwaniu niepożądanych zawiesin i zdyspergowanych koloidów, Omyafloc może ostatecznie zastąpić tradycyjne substancje chemiczne, takie jak sole glinu lub żelaza, i/lub flokulanty polimerowe, takie jak poliakryloamid. Zapewni to następujące korzyści:

 • zwiększona zgodność z wymogami ekologicznymi,
 • zwiększona skuteczność działania i opłacalność stosowania,
 • lepsze usuwanie substancji zawieszonych (TSS), czyli zmętnień,
 • zoptymalizowana objętość osadu,
 • tworzenie wartości z odpadów/osadu,
 • lepsze usuwanie substancji organicznych (TOC) i koloru,
 • łatwość użycia i nieszkodliwość.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych

Optical 20 – węglan wapnia o unikatowych właściwościach, może wspomagać przywracanie stabilności w biologicznych procesach uzdatniania dzięki zwiększeniu pojemności kwasowej i wzmacnianiu struktury kłaczków. Jako produkt oparty na naturalnym węglanie wapnia, Optical 20 stanowi coś więcej niż tylko minerał stabilizujący pH – wywiera korzystny wpływ na cały proces oczyszczania ścieków, w tym:

 • zwiększa pojemność kwasową/buforową osadu,
 • stabilizuje kłaczki zawiesiny,
 • obciąża osad,
 • poprawia przebieg sedymentacji,
 • poprawia właściwości odwadniające,
 • chroni przed korozją betonu.

Zapobieganie zakwaszaniu i eutrofizacji wód naturalnych

Zanieczyszczone powietrze zawierające dwutlenek siarki i tlenek azotu prowadzi do powstawania kwaśnych deszczów, wywierających niekorzystny wpływ na wartość pH otwartych zbiorników wodnych powodując ich zakwaszenie. Może to prowadzić do wymierania ryb, roślin wodnych i innych organizmów.

Eutrofizację ekosystemów powodują spływy rolnicze i przemysłowe, zanieczyszczenia z systemów fermentacyjnych i kanałów oraz inne działania człowieka, które zwiększają przepływ nieorganicznych substancji i związków organicznych. W zeutrofizowanych zbiornikach wodnych powoduje to zanik ryb, ciemnienie wód, zakwity glonów i pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Gdy następstwa eutrofizacji zakłócą uzdatnianie wody pitnej, może to powodować także problemy zdrowotne. 

Opisane wyżej problemy ekologiczne można rozwiązać z pomocą firmy Omya dzięki zastosowaniu wybranego węglanu wapnia, który rozsypuje się po powierzchni wody w celu ograniczenia eutrofizacji i regulowania wartości pH (buforowanie pH). Specjalne, węglanowo wapniowe produkty firmy Omya, dzięki wprowadzeniu jonów wapnia i ustaleniu równowagi wapniowo-węglowej zmniejszają nadmiar substancji odżywczych (fosforanów, azotanów) w wodzie, a tym samym poprawiają jakość i klarowność wody.

Środki chemiczne do uzdatniania wody

Uzupełnieniem oferty nowatorskich produktów firmy Omya do uzdatniania wody, opartych na minerałach, są nowoczesne, unikatowe środki chemiczne do uzdatniania wody, produkowane przez wybranych kontrahentów. Dzięki temu Omya oferuje klientom pełną, atrakcyjną serię specjalnych związków chemicznych i rozwiązań związanych z uzdatnianiem wody.

Oferta Produktowa

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu